IZRADA DIJELOVA KOTLA

Dimocijevni kotao na otpadnu toplinu (do 30t/h i radni tlakovi do 2,5MPa, suhozasićenu paru).

Vodocijevni kotao na otpadnu toplinu (dp iz plinskih turbina učina do 15t/h i radni tlakovi do 2MPa, suhozasićenu ili pregrijanu paru)

1. Izrada tlačnih dijelova kotla

• zagrijača vode
• pregrijača pare
• isparni sistemi
• Bubnjevi
• tlačne posude (napojni rezervoari, ekspanzione posude)
• cjevovodi i razdjeljivači
2. Ostali dijelovi

• dimnjaci, dimni i zračni kanali
• čelični spremnici cilindričnog oblika, ležeći i stojeći
• čelična konstrukcija, galerije, stepenice
• zavješenja i oslonci