OSTALA OPREMA

• rafinerijska oprema (kolone, izmjenjivače, zračne hladnjake)
• procesna oprema (tlačne i ekspanzione posude)
• postrojenja za obradu vode