KOTLOVI TIPA VKSM I VKLM
Membransko-ekranski kotlovi su u stojećim i ležećim izvedbama.
Kotlovi su opremljeni finom i grubom armaturom, galerijama i stepenicama. Šamotirani su otvori za gorače, ulazni i nadgledni otvori. Kotlovi su izolirani.

PRIMJENA

Proizvodnja tople i vrele vode:

  • vrela voda do temperature od 220°C i tlaka od 2,5 MPa.

OSOBINE

Osim položaja ložišta VKSM i VKLM – kotlovi imaju niz zajedničkih osobina:

  • Rade sa pretlakom, nisu potrebni ventilatori dimnih plinova, a izvedba sa membranskim stijenama onemogućava izlaz dimnih plinova
  • Ekrani završavaju u kolektorima, preko kojih je omogućeno odzračivanje i odmuljivanje.
  • Konstrukcija kotla je izvedena tako da omogućava besprijekornu cirkulaciju u svim ogrjevnim površinama sa optimalnim brzinama koje ne dozvoljavaju pojavu isparavanja.
  • Sa vanjske strane membranskih stijena postavlja se toplinska izolacija od mineralne vune obložena profiliranim aluminijskim limom.
  • Sprečavanje eventualnih bočnih deformacija membranskih stijena vrši se čeličnim okvirima (bandažama).
  • Radi omogućavanja kontrole i remonta ogrjevnih površina ložišta i EKO-paketa ugrađeni su ulazni i nadgledni otvori.
  • Svi vrelovodni kotlovi proizvodnje TPK-EPO imaju visoki stupanj iskorištenja, koji pri normalnom opterećenju iznosi 90 – 92 posto ovisno o veličini kotlova.

KONSTRUKCIJA

VKSM su samostojeći vertikalni kotlovi sa stropnim goračima. Ložišni dio kotlova potuno je prilagođen plamenu, pa se mogu koristiti svi tipovi gorača, bez obzira da li su na ulje ili plin, odnosno kombinirani.
Kod stojećih i ležećih kotlova su izlazni dijelovi izvedeni identično.
VKLM su ležeći kotlovi sa horizontalno postavljenim ložištima potpuno prilagođenima plamenu i u produžetku smještenim EKO-paketima.
Do toplinskog učina od 18,6 MW izvedba EKO-paketa je sa horizontalnim cijevima, koji se zajedno sa kolektorima mogu izvaditi bočno, a iznad tog toplinskog učina su vertikalne cijevi zavarene u gornji i donji bubanj.
Kotlovi manjeg toplinskog učina su paketne izvedbe, a kotlovi većeg toplinskog učina se radi transporta izrađuju u dijelovima koji se sastavljaju na gradilištu.
Posebna pažnja je poklonjena kontroli i sigurnosti rada postrojenja.

OSNOVNI PODACI O VKLM KOTLOVIMA MANJIH SNAGA

VKLM – KOTLOVI 2 4 6 8 10 12 16
Toplinski učin normalno MW 2,3 4,7 7 9,3 11,6 14 18,6
Toplinski učin maks. trajno MW 2,6 5,1 7,7 10,2 12,8 15,1 20,3
Ogrjevna povrąina m2 70 120 180 245 310 365 482
Najveći dopušteni radni nadtlak MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Potroš. lož. ulja norm.
(ulje s 40,2 MJ/kg)
kg/h 221 460 693 920 1148 1376 1841
Vanjske mjere duljina A
duljina B
duljina C
mm
mm
mm
3930
1895
2400
5520
2045
2550
5890
2495
3000
6390
2795
3300
7760
2945
3450
8060
3095
3600
8560
3395
3900

OSNOVNI PODACI O VKLM KOTLOVIMA VEĆIH SNAGA

VKLM – KOTLOVI 16 20 25 30 40 50 100
Toplinski učin normalno MW 18,6 23,3 29,1 34,9 46,5 58,1 116,3
Toplinski učin maks. trajno MW 20,3 25,6 32,8 38,4 51,2 64 128
Ogrjevna površina m2 600 670 880 970 1150 1600 2800
Najveći dopušteni radni nadtlak MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Potroš. lož. ulja norm.
(ulje s 40,2 MJ/kg)
kg/h 1840 2306 2870 3464 4611 5740 11479
Vanjske mjere duljina A
duljina B
duljina C
mm
mm
mm
9300
4100
6080
9800
4100
6080
9800
4100
6380
10800
4475
6380
10800
4475
7655
11800
5075
7955
13650
6950
9080

CRTEŽI VKLM KOTLOVA

KOTLOVI VKSM

OSNOVNI PODACI O VKSM KOTLOVIMA

VKSM – KOTLOVI 16 20 25 30 40 50 100 200
Toplinski učin normalno MW 18,6 23,3 29,1 37,2 46,5 58,1 116,3 232,6
Toplinski učin maks. trajno MW 20,3 25,6 32,8 38,4 51,2 64 128 256
Ogrjevna povrąina m2 600 670 880 970 1150 1600 2800 5600
Najveći dopuąteni radni nadtlak MPa 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Potroą. loľ. ulja norm. (ulje s 40,2 MJ/kg) kg/h 1840 2306 2870 3464 4611 5740 11479 22960
Vanjske mjere duljina A
duljina B
duljina C
mm
mm
mm
8100
4100
8000
8100
4700
8500
8100
5000
9800
8500
5000
9800
8500
6300
9800
9080
6600
10800
11000
7700
11300
22000
7700
11300

CRTEŽI VKSM KOTLOVA